9/16 | 1/21/03 12:35 AM | Italy - Teva Extreme Mountain Games